repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Volleyball Danmarks øverste myndighed, og det alene har ret til at foretage ændringer i Volleyball Danmarks vedtægter. Repræsentantskabet mødes én gang årligt til Repræsentantskabsmødet.  

Repræsentantskabet består af følgende stemmeberettigede deltagere:

  • Én (1) repræsentant fra hver medlemsforening, der er optaget i Volleyball Danmark. Ansatte i Volleyball Danmark kan ikke repræsentere en medlemsforening. 

repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabsmødes afholdes én gang årligt, hvor Volleyball Danmarks bestyrelsesformand og nedsatte bestyrelsesudvalg aflægger deres beretninger og det strategiske arbejde for den kommende periode præsenteres. Repræsentantskabet skal yderligere gennemgå årsrapport, fastsætte kontingentsatser samt stemme om valgbare bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabet vælger også medlemmerne af Volleyball Danmarks Appelinstans samt Disciplinærinstans.

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden fra og med uge 16 til og med uge 23 og annonceres på Volleyball Danmarks hjemmeside og meddeles medlemsforeningerne og de tilknyttede organisationer pr. e-mail med mindst 2 måneders varsel.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20% af medlemsforeningerne begærer det. Begæringen skal ske skriftligt med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen til afholdelse mellem 3 og 6 uger efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages varsel.

Repræsentantskabsmødet skal afholdes et geografisk forholdsvis centralt placeret sted i Danmark.