Bag om den nye strategi: Klubberne i fokus

Til repræsentantskabsmødet til maj præsenterer Volleyball Danmarks bestyrelse den nye strategi. Den nye vision er, at Volleyball Danmark vil være det mest innovative og servicemindede forbund, der skaber optimale muligheder for volleyball og fremtidens klubber. Dyk ned i den nye strategi, punkt for punkt her, og læs også om forslag om at afskaffe spillerlicensen og…

:


Til repræsentantskabsmødet til maj præsenterer Volleyball Danmarks bestyrelse den nye strategi. Den nye vision er, at Volleyball Danmark vil være det mest innovative og servicemindede forbund, der skaber optimale muligheder for volleyball og fremtidens klubber. Dyk ned i den nye strategi, punkt for punkt her, og læs også om forslag om at afskaffe spillerlicensen og forenkle Volleyball Danmarks gebyrer og takster.

Den nye strategi for Volleyball Danmark er et fælles projekt for alle i og omkring volleyball og beachvolleyball i Danmark. Derfor vil Volleyball Danmark fremadrettet brande volleyball med følgende motto: ”Volleyball – sammen er vi stærkere”.

Den nye strategi for Volleyball Danmark kan findes her.

Strategien foldes ud gennem fem hovedindsatsområder, som det daglige arbejde vil fokusere på. Overskrifterne for de fem indsatsområder kommer først i punktform og uddybes herefter ét ad gangen.

1)  Volleyball Danmark vil sikre fremtidens attraktive volleyballklub gennem høj kvalitet i klubarbejdet, innovative tiltag og nærhed i samarbejdet.
2) Volleyball Danmark vil fremme og støtte frivillighed gennem anerkendelse af de frivilliges indsats samt ved uddannelser af høj kvalitet.
3) Volleyball Danmark vil være en ansvarlig samfundsaktør gennem stærke fællesskaber, der tager ansvar for sociale og sundhedsmæssige forhold.
4) Volleyball Danmark vil optimere talent- og elitearbejdet for spillere, klubber og landshold gennem en tydelig rød tråd i udviklingsarbejdet samt ved et styrket træner- og støtteset-up.
5) Volleyball Danmark vil synliggøre og udbrede volleyball ved innovativt at udvikle mulighederne for, hvordan vi er sammen om volleyball.

1) Volleyball Danmark vil sikre fremtidens attraktive volleyballklub gennem høj kvalitet i klubarbejdet, innovative tiltag og nærhed i samarbejdet

Pokalfestival 5

”Det er vigtigt, at vi styrker fællesskabet mellem kredse, klubber, medlemmer og Volleyball Danmark. Det vil vi gøre ved blandt andet at understøtte organisationsudvikling af klubber samt deres arbejde med synlighed i lokalområdet og sparring omkring arbejdet med eksterne samarbejdspartnere,” siger Mads Olsen, formand for Volleyball Danmark.

Arbejdet vil tage afsæt i en tæt og direkte dialog med klubberne.

”Volleyball Danmark er til for medlemmerne. Derfor skal vi levere service af høj kvalitet til kredse, klubber og medlemmer. Vi vil derfor udvikle målrettede kampagner for at få service, ydelser og tiltag ud til kredse, klubber og medlemmer,” siger Mads Olsen.

Håbet er, at Volleyball Danmark herved kan være med til at understøtte klubbernes mangfoldighed og mulighed for at fastholde, tiltrække og involvere flere medlemmer, frivillige og spillere. Da der er stor forskel på klubberne, og vil der være differencerede tilbud til de enkelte klubber efter behov.

”Vi vil levere målrettet kommunikation, som styrker klubudvikling og gør det attraktivt at være klub og en del af volleyballfamilien. Generelt vil vi forsøge at tilbyde innovative tiltag, der letter klubarbejdet,” siger Mads Olsen.

2) Volleyball Danmark vil fremme og støtte frivillighed gennem anerkendelse af de frivilliges indsats samt ved uddannelser af høj kvalitet

ramasjang

”De frivillige spiller en altafgørende rolle i volleyball hver eneste dag. Derfor vil vi arbejde for en bred anerkendelse af alle frivilliges indsats, lige fra den daglige anerkendelse til det fornemste hæderstegn,” siger Mads Olsen.

Det gælder både frivillige trænere, dommere, ledere, bestyrelsesmedlemmer samt øvrige frivillige, der bidrager til volleyball.

Volleyball Danmark vil fortsat tilbyde attraktive træneruddannelser. Disse skal løbende udvikles, så det høje faglige indhold sikres. På sigt vil dette udmønte sig i en model for trænerklassificering.

Også på dommersiden vil Volleyball Danmark sikre, at der tilbydes en attraktiv uddannelse, og at den løbende udvikles, så det sikres, at der altid er et højt og relevant fagligt indhold.

Alt i alt sættes frivillighed højt på dagsordenen. Volleyball Danmark vil arbejde på at skabe modeller, som kan hjælpe med at opkvalificere frivilligheden i klubberne. Samtidig vil Volleyball Danmark fortsat tilbyde uddannelser af høj kvalitet.

3) Volleyball Danmark vil være en ansvarlig samfundsaktør gennem stærke fællesskaber, der tager ansvar for sociale og sundhedsmæssige forhold

119851175 3205761292811906 4775599193940078829 n

”Det handler om, at Volleyball Danmark vil være tydelige og markante omkring vigtige værdier som sportslig integritet, diversitet og respekt for andre,” siger Mads Olsen.

”Vi vil tage et socialt ansvar, og vi vil gerne skabe stærke lokale og nationale fællesskaber. Det handler samtidig om at tage et sundhedsansvar, både fysisk og mentalt, for alle aldersgrupper og på alle niveauer,” siger han.

Det vil Volleyball Danmark gøre ved at give plads til alle og bl.a. integrere udsatte samfundsgrupper i volleyball.

Samtidig vil Volleyball Danmark sikre landsholdene muligheder og vilkår tilpasset behov og niveau, sikre lige muligheder og vilkår for klubhold på samme niveau.

4) Volleyball Danmark vil optimere talent- og elitearbejdet for spillere, klubber og landshold gennem en tydelig rød tråd i udviklingsarbejdet samt ved et styrket træner- og støtteset-up

Damelandshold 1

Volleyball Danmark vil styrke elitearbejdet med seniorlandsholdene, forklarer Mads Olsen.

”Det vil sige, at vi vil arbejde mod at få fuldtidsansatte landstrænere, der kan understøtte arbejdet på seniorlandshold, ungdomslandshold, talentudvikling, træneruddannelse samt medvirke til at optimere træningsmiljøer for de bedste spillere i samarbejde med klubberne,” siger han.

Målet er at øge antallet af centrale træningssamlinger for bruttolandsholdsspillere samt øge mængden af internationale aktiviteter.

”I samarbejde med klubberne vil vi styrke det strukturerede talentudviklingsarbejde i hele Danmark. Volleyball Danmark vil løbende udvikle den røde tråd i elitearbejdet fra ungdom til senior,” siger Mads Olsen.

Volleyball Danmark vil desuden arbejde mod at øge antallet af attraktive og kompetitive ungdomskampe for den enkelte eliteungdomsspiller samt øge antallet af centrale træningssamlinger for ungdomselitespillere.

Endelig vil Volleyball Danmark understøtte, at Volleyligaen er en attraktiv certificeret række for spillere, klubber og byer samt understøtte, at beachvolleyball touren er en attraktiv turnering for spillere, klubber og byer.

5) Volleyball Danmark vil synliggøre og udbrede volleyball ved innovativt at udvikle mulighederne for, hvordan vi er sammen om volleyball

Grindsted

Mads Olsen forklarer, at Volleyball Danmark via innovative løsninger vil udvikle volleyball til glæde for nye og eksisterende målgrupper. I stræben herpå vil man benytte viden, forskning og eksperter i udvikling af nye løsninger.

”Samtidig kan man forestille sig, at vi vil afprøve nye forenings- og medlemsstrukturer, udforske nye rammer og omgivelser for volleyball samt arbejde for attraktive sociale fællesskaber,” siger han.

Forenkling af de fremtidige gebyrer og takster
Som en del af arbejdet med at have fokus på det, som betyder noget for klubberne, de frivillige og de aktive, har Volleyball Danmarks bestyrelse nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre kredse.

Arbejdsgruppen er kommet frem til et forslag, der forenkler gebyrer og takster, hvor nogle gebyrer sættes op, mens andre fjernes. Det forventes at give klubberne og spillerne en samlet besparelse på ca. 200.000 kr. årligt.

Herudover er det ligeledes en målsætning, at der arbejdes på at øge de kommercielle indtægter i tiden efter COVID-19, for at det kan være med til at finansiere yderligere aktiviteter i fremtiden.

”Der vil ske en forenkling, hvor en række af Volleyball Danmarks gebyrer fjernes, bl.a. fra UDM og kvalifikationerne, fra Kids-, Teen-, Mix- og motionsstævner, ligesom gebyret for deltagelse i de indledende runder af Landspokalturneringen fjernes,” siger Morten Refsgaard, økonomiansvarlig i Volleyball Danmarks bestyrelse.

”Samtidig afskaffes licensen for spillere helt, hvilket gælder både for volleyball og beachvolleyball. Det giver en helt konkret besparelse for klubberne og/eller spillerne samt mindre administrativt arbejde for både klubber og for Volleyball Danmark,” siger han.

Volleyball Danmark holder fremadrettet fast i kontingent, turneringsgebyr samt kredsholdslicens for hold i Danmarksserien. Forslaget er, at det skal træde i kraft fra sæsonen 2022/23, og forslaget vil blive fremsat til vedtagelse på repræsentantskabsmødet den 16. maj 2021.

En oversigt over de af Volleyball Danmarks gebyrer og takster, som det drejer sig om, kan ses i denne oversigt.

Gebyrer og takster

Opdatering af Volleyball Danmarks vedtægter

Volleyball Danmarks vedtægter er senest opdateret i 2016, og det er bestyrelsens vurdering, at vedtægterne trænger til en opdatering, hvorfor bestyrelsen har nedsat et udvalg, som arbejder med en opdatering og modernisering af vedtægterne.

Det er forventningen, at dette arbejde vil blive tilendebragt, så forslag til nye vedtægter ligeledes kan blive præsenteret på repræsentantskabsmødet til maj.

I arbejdet med opdatering af vedtægterne bliver der bl.a. arbejdet med medlemsstrukturen, så klubbernes indflydelse styrkes. Generelt forventes arbejdet at resultere i en større omskrivning af vedtægterne samt en opdatering af dagsordenen til repræsentantskabsmødet.

Desuden foreslås det, at bestyrelsen fremadrettet ikke har nogle sanktionsmuligheder over for medlemmerne, men at der i stedet indføres en disciplinærinstans, der vælges direkte af repræsentantskabet, og at det er disciplinærinstansen, som har sanktionsmulighederne i første instans.

Turneringsgebyr for sæsonen 2020/21
Da de nuværende turneringer er igangsat, og da Volleyball Danmark har de samme udgifter som normalt til løn, husleje, IT mm. i forbindelse med driften af turneringerne, har bestyrelsen besluttet ikke at tilbagebetale turneringsgebyr for indeværende sæson.

Det skyldes også, at de mange hjælpepuljer, som er etableret for at understøtte klubber og foreninger i løbet af den nuværende sæson er målrettet klubber og foreninger, og at Volleyball Danmark ikke har mulighed for at søge støtte fra disse hjælpepuljer.

Beslutningen ligger desuden i tråd med DIF’s anbefaling om, at klubber ikke tilbagebetaler kontingent i denne periode, hvor DIF opfordrer til, at DIF-idrættens medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid.

”Klubberne vil desuden opleve en besparelse i forhold til lavere udgifter til transport og dommere. Til gengæld har vi besluttet, at vi allerede fra den kommende sæson 2021/22 vil lade en række af de mindre gebyrer for ca. 100.000 kr. i alt forsvinde, så klubberne vil opleve en besparelse i den forbindelse i den kommende sæson” siger Morten Refsgaard.

Del nyhed

LÆS OGSÅ