Opdaterede retningslinier for idræt pr. 8. juli 2020

Volleyball Danmark tilpasser i fællesskab med DGI Volleyball anbefalingerne til idrætsforeningerne, for at åbningen sker på forsvarlig vis. Fremover lyder budskabet, at både indendørs og udendørs idræt med kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet har offentliggjort. Beachvolley er tidligere defineret som…

:


Volleyball Danmark tilpasser i fællesskab med DGI Volleyball anbefalingerne til idrætsforeningerne, for at åbningen sker på forsvarlig vis. Fremover lyder budskabet, at både indendørs og udendørs idræt med kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet har offentliggjort.

Beachvolley er tidligere defineret som en udendørs idræt med kropskontakt, hvorfor vi betragter volleyball og beachvolley i denne sammenhæng som idræt med kropskontakt.

Volleyball Danmark og DGI Volleyball ønsker med de supplerende anbefalinger, at det bliver muligt for foreninger med volleyball og beachvolley, at fortsætte kontrollerede volleyball og beachvolley aktiviteter.

Herunder er angivet uddrag af de overordnede retningslinjer fra DIF og DGI og dernæst de supplerende anbefalinger fra Volleyball Danmark og DGI Volleyball for volleyball og beachvolley aktiviteter.

Uddrag af DIF og DGI’s retningslinjer for idræt:
• Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
• Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
• Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
• Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juli 100 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet
• Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor
• Forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
• Idrætterne kan afvikle konkurrence- turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
• Ved konkurrence- og turneringsvirksomhed skal de generelle retningslinjer om inddeling i grupper og zoner følges. Der må ikke afvikles enkeltstående stævner, hvor flere personer på samlet mere end det gældende forsamlingsforbud (pt. 100) mødes på tværs, da forsamlingsforbuddet således ikke holdes i hævd.
• Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
• Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
• Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
• Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
• Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
• Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer. 
• Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter, anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:
• Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pr. 8. juli 2020 på 100 personer
• Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

  • Isolation af personer med symptomer.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.

• Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
• Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
• Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
• Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

På baggrund af de opdaterede retningslinjer fra DIF og DGI anbefaler Volleyball Danmark og DGI Volleyball sine medlemsforeninger at vurdere, om de enkelte foreninger på forsvarlig og kontrolleret vis kan gennemføre volleyball og beachvolley aktiviteter.

Anbefalinger for volleyball og beachvolley
Såfremt foreninger ønsker at gennemføre volleyball og beachvolley aktiviteter, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolley, som er gældende for både træning og ved stævneaktivitet:

• Der forsøges i videst muligt omfang tilrettelagt, så det er faste makkerpar, som spiller kamp eller laver træningsøvelser sammen.
• Der tilrettelægges, så det sikres, at der minimum er 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er tilladt at inddrage smash/blokade, men det anbefales, at kampe og øvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.
• Ved skift mellem kampe/træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem kampe eller træningspas.
• Sørg samtidigt for, at der er god tid mellem kampene eller træningsgrupperne, så de deltagere, der forlader banen, er væk inden de nye deltagere skal ankomme.
• Deltagere medbringer:

  • Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning.
  • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
  • En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.

• Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
• Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under kampen/træningen.
• Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af kamp/træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).
• Personer, som tilhører den særlige risikogruppe, bør ikke deltage i kampe/træning på nuværende tidspunkt, hverken som spiller eller som træner/leder.
• Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
• Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.

Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin i forhold til anbefalingerne.

Del nyhed

LÆS OGSÅ