Hjemmesidebanner
torsdag, 29 oktober 2020 21:30

COVID19: Opdaterede retningslinjer for volleyball og beachvolleyball

Written by
Volleyball Danmark tilpasser i fællesskab med DGI Volleyball anbefalingerne til idrætsforeningerne. Budskabet er, at både indendørs og udendørs idræt med kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet har offentliggjort.

Kulturministeriet har senest opdateret deres retningslinjer pr. 29. oktober 2020, og de kan findes via dette link for både indendørs og udendørs idræt: https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

Beachvolleyball er tidligere defineret som en udendørs idræt med kropskontakt, hvorfor vi betragter volleyball og beachvolleyball i denne sammenhæng som idræt med kropskontakt.

Volleyball Danmark og DGI Volleyball ønsker med de supplerende anbefalinger, at det bliver muligt for foreninger med volleyball og beachvolley, at fortsætte kontrollerede volleyball og beachvolleyball aktiviteter.

Herunder er angivet uddrag af de overordnede retningslinjer fra DIF og DGI og dernæst de supplerende anbefalinger fra Volleyball Danmark og DGI Volleyball for volleyball og beachvolleyball aktiviteter.
Der er krav om, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir indendørs på idrætsfaciliteter, hvor offentligheden har adgang. Mundbind eller visir skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt

Forsamlingsforbuddets forskellige persongrænser ved idrætsaktiviteter:
• Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.
• Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer. Det betyder, at f.eks. Ramasjang Familievolley kan fortsætte med op til maksimalt 50 deltagere i alt, inklusiv både aktive børn og aktive forældre.
• Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.

Uddrag af DIF og DGI’s retningslinjer for idræt:

Kropsafstand
• Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
• Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.

Sektionering
• Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte gruppe til stede på i samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner” nedenfor.
• Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner”.
• En instruktør eller træner må KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. (opdateret pr. 13. november)
• Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
• Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

Klubhuse, bade og omklædningsfaciliteter
• Bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter kan holdes åbne, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Der bør som udgangspunkt holdes mindst en meters afstand også i omklædningsrum og badefaciliteter. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.

Sociale aktiviteter
• Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Rekvisitter & udstyr
• Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten
• I tilfælde hvor redskaber og fælles udstyr ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende.

Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner
• Der må være op til 50 udøvere og deltagere i idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år, herunder ansvarlige personer over 21 år, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere end 10/50 deltagere på samme tid og sted.
• Jf. ovenstående må der gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end 10/50 personer til stede samtidig. Fx kan et stævne afvikles, så der om formiddagen deltager max 10/50, som herefter tager hjem, hvorefter en ny gruppe personer på max 10/50 personer kan deltage i stævnet om eftermiddagen. Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.
• I modsætning til træning er det ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner, fx ved hjælp af hegn, kegler eller lignende, da det vil blive betragtet som værende et samlet arrangement på samme tid og sted.
• Der må dog godt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
• Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.

Professionelle og eliteidræt
Der er en undtagelse til forsamlingsforbuddet for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene. Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet:
• Alle DIF’s forbunds øverste nationale ligaer for senior damer og herrer.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:
Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:
• Isolation af personer med symptomer.
• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
• Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Anbefalinger for volleyball og beachvolleyball
På baggrund af de opdaterede retningslinjer fra DIF og DGI anbefaler Volleyball Danmark og DGI Volleyball sine medlemsforeninger at vurdere, om de enkelte foreninger på forsvarlig og kontrolleret vis kan gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter.

Såfremt foreninger ønsker at gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolley, som er gældende for både træning og ved kamp/stævneaktivitet:

• Der skal så vidt muligt trænes med den samme gruppe af spillere fra gang til gang.
• Træning tilrettelægges, så vidt det er muligt, således at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er f.eks. tilladt at inddrage smash/blokade, men det anbefales, at træningsøvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.
• Ved skift mellem kampe/træningsgrupper undgås der kontakt, og fast inventar, der skal justeres ved berøring, samt redskaber og remedier til baneklargøring, skal afsprittes mellem kampe eller træningspas.
• Sørg samtidigt for, at der er god tid mellem kampene eller træningsgrupperne, så de deltagere, der forlader banen, er væk inden de nye deltagere skal ankomme.

Deltagere medbringer
• Egen håndsprit og holder en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning.
• Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved – medbragt af deltageren selv.
• En separat klud/håndklæde til aftørring af bold – medbragt af deltageren selv.
• Deltagere skal undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
• Det anbefales, at deltagerne ikke rører sig selv i ansigtet under kampen/træningen.
• Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før, under og ved afslutning af kamp/træning (anbefalet minimum hvert 15 minut og ved hver naturlig pause).
• Personer, som tilhører den særlige risikogruppe, bør ikke deltage i kampe/træning på nuværende tidspunkt, hverken som spiller eller som træner/leder.
• Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
• Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.

Er du som foreningsleder/træner det mindste i tvivl om, hvordan du skal håndtere denne genåbningsproces, så anvend altid et forsigtighedsprincip og brug i øvrigt din sunde fornuft.

Vi appellerer yderligere til, at alle udøvere udviser god disciplin i forhold til anbefalingerne.
Read 1581 times
Volleyball Danmark
Idrættens Hus
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4326 2626
Fax: +45 4363 2410
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Fortæl os, hvad der interesserer dig - så holder vi dig opdateret.

b
Interesser